Homocystein a nádorová onemocnění

Ačkoli některé vědecké výzkumy potvrdily souvislost mezi hyperhomocysteinémií a vznikem nádorových onemocnění, v lékařské obci panují pochybnosti o tom, zda lze účast hyperhomocysteinémie na vzniku nádorů jednoznačně potvrdit. V tradiční medicíně převládá představa, že se na onkologickém procesu podílí více faktorů, a dosud není známo, který z těchto faktorů má rozhodující vliv na vznik choroby.

Homocysteinová teorie praví, že pokud je hladina homocysteinu v krvi nižší, riziko nádorových onemocnění klesá. Důležitou úlohu při vzniku zhoubných nádorů hrají také stravovací návyky, které se promítají do celkového zdravotního stavu populace. V tomto ohledu je negativní především vysoká konzumace tuků.

O spojitosti mezi vysokou hladinou homocysteinu a rakovinným onemocnění se začalo častěji hovořit poté, co řada onkologických pacientů odmítla chemoterapii i radioterapii a upřednostnila alternativní léčbu.  Tito lidé se rozhodli čelit své nemoci tím, že posilovali svoji imunitu užíváním bylinných extraktů, jež mají podle receptur starých „kořenářek“ schopnost podpořit či ozdravit funkci hlavních lidských orgánů.

Výsledky této léčby byly překvapující. U těžkých onkologických pacientů s metastázami do kostí docházelo po užívání vysoké dávky bylinných extraktů k ústupu bolestí a podstatnému snížení analgetik. Dalším významným poznatkem byl fakt, že doba přežití u těchto pacientů se prodlužovala a v některých lehčích případech dokonce došlo k vyléčení nemocných. Nicméně po čase se u některých z nich začalo onemocnění projevovat znovu.

Podle populizátora homocysteinové teorie Kilmera McCullyho nádorové onemocnění může překonat jen ten pacient, jemuž se podaří výrazně posílit imunitní systém. Ke zdárné léčbě rakoviny je třeba skloubit postupy klasické medicíny s prostředky, které silně podporují činnost imunitního systému. V praxi to znamená, že je mimo jiné nutné snížit hladinu homocysteinu, a to podáváním kyseliny listové, B6 a B12. Posílit imunitní systém, a tím efektivněji čelit zhoubné nemoci, lze rovněž užíváním vitamínu B17, který je považován za přírodní chemoterapeutikum.

Homocystein a kardiovaskulární onemocnění

Klasická medicína při léčbě kardiovaskulárních onemocnění (KVO) nepřikládá příliš velký význam prevenci. Lidé, kteří podstoupí operační zákrok, se často domnívají, že operatér odstranil příčinu jejich nemoci, aniž by je ošetřující lékař seznámil s poznatky o podstatě choroby. Zdravotnictví dnes postrádá edukační charakter, který by usměrňoval myšlení jak u odoperovaných pacientů, tak u zdravých lidí. Patrně hlavním důvodem, proč není upřednostňována prevence, je nezájem, či přímo odpor farmaceutického průmyslu.

Za vznikem a rozvoje KVO podle homocysteinové teorie stojí jeden zásadní rizikový faktor, a tím je kouření. Rizikovost kouření se projevuje zásahem do metabolismu homocysteinu, jehož hladina se následně zvyšuje. Dosud uznávané rizikové faktory KVO jako hypertenze, diabetes a hypercholesterolemie jsou pouze projevem účinků hyperhomocysteinémie. Zatím není možné s jistotou určit, do jaké míry se na progresi KVO podílí další klasickou medicínou uznávaný faktor, jímž je nadváha.

Za základní příčinu KVO, vznikajících na základě ateroosklerózy, lze považovat metabolickou poruchu, kterou doprovází zvýšení hladiny homocysteinu v krvi. Tuto poruchu v nejširším měřítku navozují nutriční vlivy, méně často genetické nebo hormonální poruchy a dále pak toxické vlivy a stárnutí.

Změny ve stravování, které jsou podmíněny ekonomickým rozvojem, bývají ve spojitosti s hyperhomocysteinémií vesměs negativní. Nárůst konzumace živočišných bílkovin naznačuje zvýšenou tvorbu homocysteinu. V protikladu s tímto procesem klesá obsah kyseliny listové a B6 v přirozených zdrojích, a navíc se snižuje jejich konzumace. Výsledkem je posouvání hladiny homocysteinu do vyšších hodnot a zároveň i vyšší riziko KVO.